تقيه در وضو گرفتن به روش اهل سنت

۰۲/شهریور/۱۳۹۴|طهارت|

تقيه در وضو گرفتن به روش اهل سنت وضو در حال تقيه پرسش 41 . آيا در صورت مجبور بودن [...]