حکم افضا چیست

۲۰/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

حکم افضا چیست افضا شدن یعنی راه بول و حیض یا راه حیض و غایط یکی شده باشد . [مسأله [...]