اعمال ماه صفر در المراقبات

۲۱/آبان/۱۳۹۴|ماه صفر|

اعمال ماه صفر در المراقبات حاج ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي مراقبات ماه نيك صفر نحوست اين ماه معروف است [...]