فلسفه حقوق بشر از ديدگاه آيت الله جوادي آملي

۱۴/مرداد/۱۳۹۴|آيت الله جوادي آملي, اجتماع و سياست|

فلسفه حقوق بشر از ديدگاه آيت الله جوادي آملي به مناسبت روز "حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی" مقاله ای [...]