برداشتن اعضاء از زمین هنگام ذکر سجده

۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

برداشتن اعضاء از زمین هنگام ذکر سجده برداشتن اعضاء از زمین هنگام ذکر سجده [اگر موقعی که ذکر سجده را [...]