اعتكاف مسافر و احكام متفرقه اعتكاف

۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام اعتكاف, احكام مسافر|

اعتكاف مسافر و احكام متفرقه اعتكاف اعتكاف در سفر  پرسش 32 .  در ايام اعتكاف در مسافرت هستم، چگونه مى‏ [...]