چه كارهايي روزه را باطل مي كند

۱۰/خرداد/۱۳۹۴|احكام روزه|

چه كارهايي روزه را باطل مي كند چیزهایی که روزه را باطل می کند [ نُه چیز روزه را باطل [...]