وظیفه کسی که فتوا را اشتباه نقل کند

۰۹/مرداد/۱۳۹۴|احكام تقليد|

وظیفه کسی که فتوا را اشتباه نقل کند [اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید] مسأله 13 اگر کسی [...]