یک کلمه از حمد و سوره را اشتباه بخواند

۱۱/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

یک کلمه از حمد و سوره را اشتباه بخواند [اگر یکی از کلمات حمد یا سوره را نداند] مسأله 1000 [...]