حكم دست زدن به نام امامان بدون وضو

۰۶/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

حكم دست زدن به نام امامان بدون وضو در نوشتار قبل « مس قرآن کریم بدون وضو» مطرح شد از اینجا [...]