اسماى متبركه در روزنامه

۰۶/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

اسماى متبركه در روزنامه روزنامه پرسش 225 . هنگام استفاده از روزنامه و مجلات؛ آيا تفحص اسامى متبركه ضرورت دارد؟ [...]