متن و ترجمه دعاي سمات

۰۱/خرداد/۱۳۹۴|ادعيه و مناجات|

متن و ترجمه دعاي سمات + همراه با دانلود صوت ميرداماد [download id="6"]  مقدمه: دعاهاي رسيده از معصومين علاوه بر [...]