شکستن روزه استیجاری قبل یا بعد از اذان ظهر

۰۵/آبان/۱۳۹۵|احكام روزه|

شکستن روزه استیجاری قبل یا بعد از اذان ظهر شکستن روزه استیجاری قبل یا بعد از اذان ظهر پرسش شخصی [...]