آيا خون نفاس بايد استمرار داشته باشد

۱۵/آبان/۱۳۹۴|احكام بارداري و نفاس|

آيا خون نفاس بايد استمرار داشته باشد استمرار در نفاس پرسش 223 . آيا خون نفاس نيز مانند خون حيض، [...]