حکم شنا کردن روزه دار در استخر یا دریا

۲۴/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

حکم شنا کردن روزه دار در استخر یا دریا آیا شخص روزه دار هنگام روزه می تواند به استخر برود [...]