تغییر استحاضه قبل و بعد از نماز

۱۹/مرداد/۱۳۹۵|احكام زنان|

تغییر استحاضه قبل و بعد از نماز در نوشتار قبل «نشانه و انواع استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از [...]