حكم روزه بدون غسل استحاضه

۱۴/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

حكم روزه بدون غسل استحاضه روزه بدون غسل پرسش 216 . اگر در ماه رمضان خانمى كه استحاضه اش متوسطه است، [...]