جنب شدن در خواب روزه دار

۲۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

جنب شدن در خواب روزه دار [ اگر روزه دار استمناء کند] مسأله 1588 اگر روزه دار استمناء کند یعنی [...]