ارتداد همسر و ادامه زندگی یا طلاق

۱۱/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

ارتداد همسر و ادامه زندگی یا طلاق ارتداد همسر پرسش 155 . اگر زن بفهمد كه شوهرش مرتد شده است، [...]