حكم شرعي ايستاده ادرار كردن

۱۶/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

حكم شرعي ايستاده ادرار كردن 1-در نوشتار قبل نظر مراجع درباره رعایت قبله هنگام تخلی مطرح شد از اینجا کلیک [...]