قبله هنگام تخلی و جهت قبله دستشویی

۰۳/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

قبله هنگام تخلی و جهت قبله دستشویی 1-دستشویی کردن به گونه ای که جلو بدن رو به قبله یا پشت [...]