تحصیل زن و اجازه شوهر

۲۷/آبان/۱۳۹۴|زن و شوهر|

تحصیل زن و اجازه شوهر اجازه ادامه تحصيل پرسش 78 . هنگام ازدواج (در ضمن عقد) با شوهرم شرط كردم [...]