نماز جماعت

۲۸/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

نماز جماعت [استحباب نماز جماعت] مسأله 1399 مستحب است نمازهای واجب خصوصاً نمازهای یومیه را به جماعت بخوانند (1) و [...]