بلند یا آهسته خواندن نماز

۱۱/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

بلند یا آهسته خواندن نماز -در نوشتار قبل حکم جهر خواندن (بلند خواندن) و اخوات (آهسته خواندن) در نماز جماعت [...]