ولايت فقيه و حکم حاکم‏

۲۵/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام تقليد|

ولايت فقيه و حکم حاکم‏ س ۵۶: آيا اعتقاد به اصل ولايت فقيه از جهت مفهوم و مصداق يک امر [...]