احكام و آداب عقيقه كردن

۱۵/دی/۱۳۹۴|آداب و اعمال اسلامی, احكام متفرقه|

احكام و آداب عقيقه كردن احكام و آداب عقيقه كردن يكي از مستحبات و سنت هاي ديني عَقیقه كردن مي [...]