احکام اعتکاف در مسجد

۲۹/فروردین/۱۳۹۵|احكام اعتكاف|

احکام اعتکاف در مسجد مسجد جامع پرسش 38 .  منظور از مسجد جامع چيست؟ همه مراجع: مسجد جامع مسجدى است [...]