احکام تخلى‏ (دستشويي)

۲۵/اردیبهشت/۱۳۹۴|طهارت|

احکام تخلى‏ (دستشويي)‏ در نوشتار قبل نظر مراجع درباره رعایت قبله هنگام تخلی مطرح شد از اینجا کلیک کنید و [...]