احكام نماز دانشجويان در سفر

۳۱/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام مسافر|

احكام نماز دانشجويان در سفر مطابق با نظر مقام معظم رهبري 1-در نوشتار قبل شرایط هشت گانه شکسته شدن نماز [...]