احكام دروغ گفتن در حال روزه

۱۷/خرداد/۱۳۹۴|احكام روزه|

احكام دروغ گفتن در حال روزه در نوشتار قبل مبطلات روزه (كارهايي كه سبب مي شود روزه باطل شود) را [...]