منظور از انجام عمل مطابق احتياط

۲۵/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام تقليد|

منظور از انجام عمل مطابق احتياط در رساله مطرح شده است كه مكلفي كه مجتهد نيست يا بايد تقليد نمايد [...]