آيا از راه مجتهد بايد اعلم را بشناسيم

۱۱/مرداد/۱۳۹۴|احكام تقليد|

آيا از راه مجتهد بايد اعلم را بشناسيم مطابق نظر آيت الله خامنه اي س ۲۴: بعد از [...]