اتصال رطوبت مسح با آب صورت در وضو

۲۴/مرداد/۱۳۹۴|طهارت|

اتصال رطوبت مسح با آب صورت در وضو پرسش 29 . اگر رطوبت مسح سر به رطوبت صورت متصل شود؛ [...]