فاصله بین صفوف نماز جماعت

۲۶/تیر/۱۳۹۵|احكام نماز|

فاصله بین صفوف نماز جماعت [مأموم نباید جلوتر از امام بایستد] مسأله 1432 مأموم نباید جلوتر از امام بایستد و [...]