خواندن حمد و سوره در نماز جماعت

۲۸/تیر/۱۳۹۵|احكام نماز|

خواندن حمد و سوره در نماز جماعت  [مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بخواند] [...]