گرفتن پول و مزد در برابر آموزش نماز

۱۱/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

گرفتن پول و مزد در برابر آموزش نماز [ برای یاد دادن واجبات نماز مزد نگیرند] مسأله 999 احتیاط واجب [...]