گذاشتن آرنج بر زمین هنگام سجده

۱۱/آذر/۱۳۹۴|احكام نماز|

گذاشتن آرنج بر زمین هنگام سجده  مستحب است مردها آرنج‌ها و شکم را به زمین نچسبانند، و بازوها را از پهلو [...]