آیا آرایش لب و چشم روزه را باطل می کند

۰۱/خرداد/۱۳۹۵|احكام روزه, احكام زنان|

آیا آرایش لب و چشم روزه را باطل می کند 1-آرایش کردن روزه را باطل نمی کند، اما فقها از [...]