حكم شرعي خوردن موادي با تركيب Sugar alcohol

۲۰/مرداد/۱۳۹۴|ذبح و خوراکی, طهارت|

حكم شرعي خوردن موادي با تركيب Sugar alcohol بايد دانست كه هر الكلي مست كننده نيست. الكل قند يكي از [...]