تيمم و مسجد

۰۵/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

تيمم و مسجد پرسش 191 . آيا كسى كه وظيفه اش به جاى غسل تيمم بوده، مى تواند دست به قرآن بزند [...]