نجس شدن آب قلیل با جریان بالا به پایین

۰۲/مرداد/۱۳۹۵|احکام آبها|

نجس شدن آب قلیل با جریان بالا به پایین آب قلیل اگر با نجاست برخورد کند هر چند رنگ یا [...]