ريختن آب روي قبر چه حكمي دارد

۱۶/آذر/۱۳۹۴|احكام متفرقه|

ريختن آب روي قبر چه حكمي دارد مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 235: روایاتی وجود دارد [...]