تعريف آب راكد چيست

۱۷/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

تعريف آب راكد چيست آب راکد به معنی آب ثابت است که از آن در باب طهارت بحث شده است. [...]