وضو و غسل با آب گرفته شده از پشت کنتور

۱۱/آبان/۱۳۹۵|حکومت و بیت المال, طهارت|

وضو و غسل با آب گرفته شده از پشت کنتور وضو و غسل با آب گرفته شده از پشت کنتور [...]