مرور برچسب

یارانه

واریز مبلغ اضافه به حساب یارانه

واریز مبلغ اضافه به حساب یارانه آيت الله شبيري زنجانيواریز سهوی مبلغ اضافه به حساب یارانه 327 - خانواده من دو نفره است. در این ماه یارانه سه نفر به حساب من واریز شده است. مبلغ اضافی چه حکمی دارد و در چه راهی می توان آن را مصرف کرد؟ پاسخ…

آیا یارانه خمس دارد

آیا یارانه خمس دارددر نوشتار قبل «احکام یارانه از نظر مراجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مطابق نظر آيت الله خامنه اي سوال: آیا یارانه ای که دولت می دهد به مردم می دهد خمس دارد؟ پاسخ : آنچه که به…

احکام یارانه مطابق نظر مراجع

احکام یارانه مطابق نظر مراجعمطابق نظر آيت الله خامنه اي سوال: آیا یارانه ای که دولت می دهد به مردم می دهد خمس دارد؟ پاسخ : آنچه که به عنوان یارانه نقدی به افراد داده می شود هدیه ای است از طرف نظام، اگر تا سر سال هم باقی بماند خمس ندارد،…