وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

گچ

وضو با دست شكسته و گچ گرفته + فیلم

وضو با دست شكسته و گچ گرفته1-در نوشتار قبل « اگر در اعضای وضو زخم یا بریدگی باشد » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2- اگر نتواند به تنهایی وضو بگیرد باید نایب و کمک بگیرد تا او را کمک کند از اینجا کلیک کنید…