حکم گوشواره برای مردان

حکم گوشواره برای مردان حکم گوشواره برای مردان استفاده از گوشواره برای مردان در جامعه ما جایز نیست. در جوامعی هم که استفاده از گوشواره نماد فرقه ها و گروههای انحرافی مانند همجنسگرایان است حرام می باشد و استفاده از آن جزو معاصی کبیره است. حضرت آیت الله مکارم شیرازی استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر حضرت [...]