مرور برچسب

گوشواره در گوش

حکم گوشواره برای مردان

حکم گوشواره برای مردان حکم گوشواره برای مرداناستفاده از گوشواره برای مردان در جامعه ما جایز نیست. در جوامعی هم که استفاده از گوشواره نماد فرقه ها و گروههای انحرافی مانند همجنسگرایان است حرام می باشد و استفاده از آن جزو معاصی کبیره است.…