وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

گوسفند

استبراء حيوان نجاستخوار

استبراء حيوان نجاستخوار استبراء حيوان نجاستخوار10 استِبراء حیوان نجاستخوارمسأله 220 بول و غائط حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده نجس است (1) و اگر بخواهند پاک شود باید آن را استبراء کنند، یعنی تا مدتی که بعد از آن مدت دیگر…