وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

گریه در نماز

گریه در نماز چه حکمی دارد

گریه در نماز چه حکمی داردهشتم: از مبطلات نماز (1) آن است که برای کار دنیا عمداً با صدا گریه کند، ولی اگر برای کار دنیا بی صدا گریه کند اشکال ندارد (2) ولی اگر از ترس خدا یا برای آخرت گریه کند، آهسته باشد یا بلند، اشکال ندارد، بلکه از…