کم و زیاد کردن اجزاء نماز به علت ندانستن

کم و زیاد کردن اجزاء نماز به علت ندانستن (توسط جاهل قاصر) کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز [هر گاه چیزی از واجبات نماز را عمداً کم یا زیاد کند] مسأله 1263 هر گاه چیزی از واجبات نماز را عمداً کم یا زیاد کند، (1) اگر چه یک حرف آن باشد، نماز باطل [...]