وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

کم و زیاد کردن اجزاء نماز

کم و زیاد کردن اجزاء نماز به علت ندانستن

کم و زیاد کردن اجزاء نماز به علت ندانستن (توسط جاهل قاصر)کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نمازمسأله 1263 هر گاه چیزی از واجبات نماز را عمداً کم یا زیاد کند، (1) اگر چه یک حرف آن باشد، نماز باطل است. (1) (مکارم:) نماز او باطل است، امّا…